Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Nasze cele


Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizowania się osób z Autyzmem i z cechami autyzmu, a także z zburzeniami pokrewnymi – zwanych dalej osobami z autyzmem – w zakresie:

edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i pracy, wychowania i wypoczynku, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji dla rodzin, opiekunów, nauczycieli i terapeutów osób z autyzmem zmierzającego do likwidacji barier, ograniczeń funkcjonowania wynikających z niepełnosprawności.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Organizowanie oraz inicjowanie terapii, wypoczynku i sportów, nauki, opieki i pracy dla osób z autyzmem oraz ich rodzin.

2. Utrzymywanie kontaktów z władzami, instytucjami, stowarzyszeniami, ośrodkami terapeutycznymi oraz rehabilitacyjnymi.

3. Zbieranie funduszy poprzez: - pozyskiwanie spadków, darowizn, zapisów, dotacji, grantów, zbiórek pieniężnych oraz innych form wsparcia.

4. Podjęcie działań na rzecz uruchomienia na terenie działania stowarzyszenia Ośrodka terapeutyczno – rehabilitacyjnego, warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych autystów.

5. Organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych dla osób z autyzmem.

6. Prowadzenie świetlic, ośrodków terapeutycznych, placówek opieki zdrowotnej

7. Upowszechnianie wiedzy na temat autyzmu.

8. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie poprzez organizowanie konferencji, spotkań z terapeutami, oraz specjalistami z dziedziny autyzmu wydawanie poradników, informatorów i broszur dotyczących autyzmu, prowadzenie działalności informacyjnej wspólnie z lokalnymi mediami.

9. Szkolenie rodziców, terapeutów, nauczycieli i innych osób realizujących statutowe cele Stowarzyszenia

10. Organizowanie pomocy z udziałem wolontariatu.