Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Statut


STATUT Stowarzyszenia na rzecz autyzmu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na rzecz autyzmu „Kokardka” w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, i przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. Nr 20 z dnia 7 kwietnia 1989r. poz 104 z późniejszymi zmianami) posiada osobowość prawną. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób , którzy chcą pomagać realizować założone cele.

§ 5

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Świętochłowice.

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo posiadania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8

Stowarzyszenie reprezentuje interesy podopiecznych i ich opiekunów na zewnątrz, współpracuje jako równoprawny partner z innymi organizacjami o podobnym założeniu programowym .

 

Rozdział II

 Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizowania się osób z Autyzmem i z cechami autyzmu, a także z zburzeniami pokrewnymi – zwanych dalej osobami z autyzmem – w zakresie:

edukacji,

pomocy społecznej,

ochrony zdrowia i pracy,

wychowania i wypoczynku,

podnoszenia wiedzy i kwalifikacji dla rodzin, opiekunów , nauczycieli i terapeutów osób z autyzmem zmierzającego do likwidacji barier,ograniczeń funkcjonowania wynikających z niepełnosprawności

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Organizowanie oraz inicjowanie terapii, wypoczynku i sportów, nauki, opieki i pracy dla osób z autyzmem oraz ich rodzin.

 

2. Utrzymywanie kontaktów z władzami, instytucjami, stowarzyszeniami, ośrodkami terapeutycznymi oraz rehabilitacyjnymi.

 

3. Zbieranie funduszy poprzez:

- pozyskiwanie spadków, darowizn, zapisów, dotacji, grantów,

zbiórek pieniężnych oraz innych form wsparcia.

 

4. Podjęcie działań na rzecz uruchomienia na terenie działania stowarzyszenia Ośrodka terapeutyczno – rehabilitacyjnego, warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych autystów.

 

5. Organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych dla osób z autyzmem.

 

6. Prowadzenie świetlic, ośrodków terapeutycznych, działalności leczniczej.

 

7. Upowszechnianie wiedzy na temat autyzmu.

 

8. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie poprzez organizowanie konferencji, spotkań z terapeutami, oraz specjalistami z dziedziny autyzmu wydawanie poradników, informatorów i broszur dotyczących autyzmu,

prowadzenie działalności informacyjnej wspólnie z lokalnymi mediami.

 

9. Szkolenie rodziców, terapeutów, nauczycieli i innych osób realizujących statutowe cele Stowarzyszenia.

 

10. Organizowanie pomocy z udziałem wolontariatu.

 

Rozdział III

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

1. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych.

 

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

 

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, kto akceptuje niniejszy Statut.


5.Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i fizyczne, popierające materialnie lub organizacyjnie cele Stowarzyszenia.


6.Członkiem honorowym Stowarzyszenia mogą być osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia lub idei, do realizacji której powołane zostało Stowarzyszenie.

§ 11

Nabycie członkostwa następuje na podstawie pisemnej deklaracji, opłacenia wpisowego ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia, i przyjęcia uchwałą Zarządu.

§ 12

Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należą:
1. Podejmowanie działań wynikających z założeń programowych Stowarzyszenia.
2. Uczestnictwo w bieżących pracach Stowarzyszenia stosownie do uzdolnień i możliwości organizacyjnych.
3. Przestrzeganie Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Płacenie składek.

§ 14

1. Każdy członek zwyczajny mającym pełną zdolność do czynności prawnych

i nie pozbawionym praw publicznych ma bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz prawo składania wniosków w sprawie kierunków i form pracy Stowarzyszenia.


2.Członek wspierający Stowarzyszenie korzysta ze wszystkich praw z wyjątkiem prawa wyborczego.


3. Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego, przy czym jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

§ 15
1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie:

a. śmierci członka;

b. wystąpienia członka ze Stowarzyszenia;

c. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;

d. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

 

2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

 

3. Skreślenie/wykluczenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:

a. nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy;

b. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

c. nie przestrzeganie przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; d. działania na szkodę Stowarzyszenia;

e. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu;

f. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a i b.

 

4. Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty skreślenia lub wykluczenia z Stowarzyszenia otrzymanego w formie pisemnej.


Rozdział IV

 Władze Stowarzyszenia

§ 16
1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków.

b. Zarząd Stowarzyszenia.

c. Komisja Rewizyjna.

 

 

 

§ 17
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.

b. Zmiany w statucie.

c. Wybór Komisji Rewizyjnej.

d. Ustalenie wysokości składek członkowskich.

e. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

f. także uchwalanie absolutorium dla władz.

g. Podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej.

h. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazaniu jego majątku.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia

co najmniej raz do roku, nadzwyczajne na podstawie:
a. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

b. Uchwały Komisji Rewizyjnej.

c. Żądania 10 członków Stowarzyszenia.

3. Warunkiem ważności uchwał Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie jest 50% obecność członków. W razie braku quorum, otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie w pół godziny po pierwszym i uchwały Zebrania są wówczas ważne bez względu na liczbę obecnych.

4. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.

5. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia zawiadamiając pisemnie uczestników zebrania o jego terminie, miejscu

i proponowanym programie.

 § 18

 

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

3. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:
a. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

b. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.

c. Ubieganie się o środki finansowe oraz przyjmowanie darowizn, zapisów, spadków oraz korzystanie z ofiarności publicznej.

d. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

e. Przyjmowanie nowych osób fizycznych i prawnych w poczet członków

w trybie art. 11

f. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, grup roboczych itp. przydatnych do wykonywania działalności statutowej Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej

niż raz na dwa miesiące.

a. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

b. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

5. Dla ważności podejmowanych czynności prawnych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród

członków Zarządu Stowarzyszenia.

6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

lub przestępstwo skarbowe.

 § 19

 

Komisja Rewizyjna.

1.Komisja rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.
2. Komisja rewizyjna kontroluje całokształt

działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

a. Działalność finansową.

b. Zgodność uchwał Zarządu Stowarzyszenia ze statutem

i uchwałami Walnego Zebrania Członków.

c. Przeprowadza kontrolę co najmniej raz w roku

przed Walnym Zebraniem Członków.

d. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
3. Komisja rewizyjna jest niezależna od Zarządu oraz:

a. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu i nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

b. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

lub przestępstwo skarbowe.

c. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów, lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.


Rozdział V

Majątek i finanse Stowarzyszenia


§ 20

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dotacji władz państwowych i instytucji, nieruchomości i ruchomości.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem odpowiednich przepisów, może korzystać z ofiarności publicznej, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy.

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

 § 21

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala na podstawie obowiązujących przepisów Walne Zebranie Członków.

2. Dla ważności podejmowanych czynności prawnych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród członków Zarządu Stowarzyszenia.

3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w sprawie przekazania majątku.

4. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia będą dokonane Uchwałą Walnego Zebrania Członków, większością 2/3 głosów przy obecności 50 % członków Stowarzyszenia.

 § 22

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§ 23

1.Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 2.Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 24

Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 25

1. Pisma i dokumenty wychodzące na zewnątrz podpisuje łącznie dwóch członków zarządu. Pisma i dokumenty w kwestiach finansowych zgodnie dodatkowo podpisuje Skarbnik.

2. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

3. Statut wchodzi w życie po jego uprawomocnieniu się z chwilą dokonania rejestracji Stowarzyszenia.

4. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 § 26

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz autyzmu.

 § 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy o stowarzyszeniach i kodeksu cywilnego.